Super User

Super User

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 08:24

Όροι Χρήσης

Α. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης


i. Εισαγωγή

 1. Η ιστοσελίδα «kenfood.com» (εφεξής "Ιστοσελίδα") έχει δημιουργηθεί για την προσωπική ψυχαγωγία, πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία των χρηστών. Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας αφού διαβάσουν προσεκτικά αποδέχονται ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση.
 2. Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας.
 3. Η «KENFOOD ΑΒΕΕ» (εφεξής «Η εταιρεία») ή συνδεδεμένη μ' αυτή εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Οι αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους χρήστες και θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές, ανεπιφύλακτα, άνευ ετέρου τινός, με τη χρήση.
 4. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
 5. Η εταιρεία και οι συνδεδεμένες μ' αυτήν εταιρείες δεν δεσμεύονται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
 6. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του Περιεχομένου της ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, η εταιρεία και οι συνδεδεμένες μ' αυτήν εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.
 7. Η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κειμένων πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως της εταιρείας.
 8. H εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεμβολής και μπορεί να αστοχήσει ή να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμία προειδοποίηση.

ii. Περιεχόμενο - Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 1. Το σήμα «KENFOOD» και άλλα συναφή, που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της "KENFOOD ΑΒΕΕ" ή άλλης συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της εν γένει, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των κειμένων και των εικόνων, φωτογραφιών (εφεξής το "Περιεχόμενο"), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
 2. Το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται αυτούσιο και είναι ανεπίδεκτο τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Επιπλέον, το Περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο συναλλαγής (εμπορικής ή μη), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.
 3. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.
 4. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό ή στοιχεία μεταφέρονται ή αναμεταδίδονται ή αποστέλλονται μέσω υπηρεσιών που τυχόν προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και εν γένει το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Οτιδήποτε μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή υποβάλλεται στην εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα παραμένει ιδιοκτησία της εταιρείας ή των συνδεδεμένων μ' αυτή εταιρειών και θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί, με την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, για κάθε σκοπό, κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, ή τεχνική μέθοδο που περιέχεται στις πληροφορίες, που οι χρήστες της Ιστοσελίδας παρέχουν στην εταιρεία και τις συνδεδεμένες μ' αυτήν εταιρείες μέσω της Ιστοσελίδας αυτής. Μέσω της χρήσης της εν λόγω Ιστοσελίδας, κάθε χρήστης της μπορεί να υποβάλλει και/ή η εταιρεία μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί σκόπιμο για τις εμπορικές της δραστηριότητες.
 5. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι (εφεξής συλλογικά «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι είτε κατατεθειμένα είτε όχι Εμπορικά Σήματα της εταιρείας ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ μέρους των χρηστών, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς.
 6. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της εταιρείας είτε των συνδεδεμένων μ' αυτήν εταιριών είτε χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.

iii. Ευθύνη της KENFOOD ΑΒΕΕ - Υποχρεώσεις των Χρηστών

 1. Παρά την επισταμένη προσπάθεια της εταιρείας και των συνδεδεμένων μ' αυτήν εταιρειών, ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του Περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που αναρτάται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την εταιρεία.
 2. Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου. Συνεπώς, η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ούτε η εταιρεία, ούτε οι συνδεδεμένες μ' αυτήν εταιρείες, ούτε τα στελέχη τους ή οι διευθυντές τους, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες τους, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποί τους, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του Περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχονται στους χρήστες ως έχουν, χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικής εκμετάλλευσης, καταλληλότητες για συγκεκριμένο σκοπό, ή απαραβίαστου. Η εταιρεία και/ή συνδεδεμένες μ' αυτήν εταιρείες σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημιών, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς ή άλλης φύσεως λογισμικό, που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτήν, ακόμη και αν η εταιρεία ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι σύνδεσμοι μ' άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.
 3. Αν και η εταιρεία μπορεί, ανά διαστήματα, μη εκ των προτέρων καθορισμένα, να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συνομιλίες, μηνύματα, αναμεταδόσεις, ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή στοιχείο που τυχόν μεταφέρεται ή διακινείται μέσω της Ιστοσελίδας, η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αξίωση που τυχόν εγερθεί αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή να αναμεταδίδεται, ή να μεταφέρεται ή διακινείται οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας.
 4. Η Ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους και τις οποίες η εταιρεία μπορεί να μην τις έχει επιθεωρήσει. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, όπως ενδεικτικά ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών που τυχόν συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Η σύνδεση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ' ευθύνη τους και χωρίς άδεια από την εταιρεία και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 5. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Β. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών

Η KENFOOD ΑΒΕΕ αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Πληροφορίες ή Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.

 2. Cookies

  Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιά (ήτοι το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Πειραιά, αναλόγως ποσού της διαφοράς).
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος μας. 

Για την KENFOOD σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η KENFOOD συλλέγει για εσάς· πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.kenfood.com/el/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.

1. Ποιοι είμαστε

Είμαστε η «KENFOOD ΑΒΕΕ» και δραστηριοποιούμαστε εδώ και 30 χρόνια στην παραγωγή και διάθεση έτοιμων μειγμάτων και πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Τα προϊόντα μας προσφέρουν ποιοτικές και πρακτικές λύσεις, που απλοποιούν την διαχείριση των πρώτων υλών και την παραγωγή προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής, διατηρώντας το άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα. Ο κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε καινοτόμες και άμεσες λύσεις στους επαγγελματίες πάνω στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, μέσα από μία ποικιλία προϊόντων.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

2.1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

2.3. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης.

2.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

2.5. Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.

2.6. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

4.1. Εξυπηρέτηση των πελατών μας. Έχοντας ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και διάθεση έτοιμων μειγμάτων και πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, διαθέτουμε ένα άριστα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας.

4.2. Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

5.2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

6.2. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

6.3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • κρυπτογράφηση
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας
 • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους
 • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know»

8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν και εταιρείες συμφερόντων μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας https://www.kenfood.com/el/epikoinonia ή στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

12. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21 Μαΐου 2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 11:34

Κουλούρι Θεσσαλονίκης

 1. Ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί για 5 λεπτά στην πρώτη ταχύτητα και 8 λεπτά στη δεύτερη.
 2. Αφου ξεκουραστεί η ζύμη για 30 λεπτά τη μορφοποιουμεσε φυτιλια των 80-100 γρ., τα βουταμε σε νερό και στη συνέχεια στο σουσάμι.
 3. Τοποθετούμε τα φυτίλια στη λαμαρίνα σε σχήμα στρογγυλό και τα τοποθετούμε στη στόφα για 15 λεπτά.
 4. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 210 βαθμούς με πολύ ατμό για 18-20 λεπτά .
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 11:28

Simit Blend

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 10:10

Βαθιάτικο Premix

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 06:22

Baguette Mix

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 12:47

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατεβάστε από εδώ τον Κώδικα ΔεοντολογίαςΚώδικας Δεοντολογίας


DOWNLOAD

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 09:42

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Με το ίδιο πάθος που δεσμευόμαστε για την ποιότητα στα άλευρά μας, δεσμευόμαστε και για το σεβασμό μας προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας.

Οι τέσσερις αυτοί βασικοί πυλώνες βρίσκονται στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας και αποτελούν τα συστατικά της δικής μας επιτυχημένης συνταγής.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014


DOWNLOAD

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015


DOWNLOAD

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016


DOWNLOAD

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017


DOWNLOAD

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 07:54

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ έχει καθιερώσει σαν πολιτική της, την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της. Οι προδιαγραφές αυτές είναι σε πλήρη ταύτιση με τις αρχές και τις απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών διεθνών εφαρμογών και πρακτικών του κλάδου των τροφίμων με προσανατολισμό την ποιότητα, την υγεία & ασφάλεια των προϊόντων, την ικανοποίηση των πελατών, την συνεχή βελτίωση, την προστασία του περιβάλλοντος , την μέριμνα για τους ανθρώπους της, και την οικονομία.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2005, ISO 9001: 2015, IFS, το οποίο και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών της.

Η λειτουργία της εταιρίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, τηρεί αυστηρά την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σε ότι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος και προσαρμόζεται σε μεταβολές αυτών όταν προκύπτουν.

Προσπαθεί το κόστος των προϊόντων της να ανταποκρίνεται σε ότι οι πελάτες αναγνωρίζουν σαν εύλογο για τα προϊόντα, που ανάλογα με την περίπτωση, αγοράζουν.

Προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα και να διατηρεί την ασφάλεια των προϊόντων της, με στόχο την παροχή στους πελάτες της καλύτερων προϊόντων με ελεγχόμενο κόστος.

Βασική επιδίωξη της είναι ο έλεγχος του συνολικού κόστους παραγωγής, χωρίς καμιά ποιοτική παραχώρηση, ώστε να παραμένει εύρωστη και ανταγωνιστική στις κάθε φορά διαμορφούμενες συνθήκες αγοράς.

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα, Υγεία & Ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα, Υγεία & Ασφάλεια .

Εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς πληροφόρησης στην αλυσίδα των τροφίμων, αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.

Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την ασφάλεια σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή /και διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό της επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Για την υλοποίηση της παραπάνω Εταιρικής Πολιτικής, η KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ζητά, και γνωρίζει πως έχει, την συμμετοχή όλων των εργαζομένων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης σαν καθημερινό εργαλείο, συμβάλλουν αποφασιστικά, στην πρόοδο της Εταιρείας και στην εξυπηρέτηση των πελατών της στην εδραίωση και στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος όσο και των εφαρμοζόμενων Διαδικασιών, των παραγωγικών μεθόδων, με στόχο τη βελτίωση της Ποιότητας, τη διατήρηση και βελτίωση της Ασφάλειας, τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αποτελεσματική χρήση των πόρων της.

Η ομαλή λειτουργία και η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης, είναι αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης, τον οποίο η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να στηρίξει με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε το Σύστημα Διαχείρισης να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει τους σκοπούς της δημιουργίας του.

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στην διάθεσή του, να τηρεί τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η KENFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Eιδικότερα η εταιρία λαμβάνει υπόψη της, κατ΄ ελάχιστον, τα παρακάτω.

1. Εστίαση πελατών: Με όλες τις πολιτικές, τους στόχους και τις περιγραφόμενες διαδικασίες, στο εγχειρίδιο, η εταιρία διασφαλίζει το κατάλληλο περιβάλλον για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας είναι πελατοκεντρικό και αυτό εξασφαλίζεται με την εφαρμογή των διαδικασιών, Πωλήσεων Δ.720 και Παράπονα-Ικανοποίηση Πελατών Δ.820. Επίσης το σύστημα Ιχνηλασιμότητας της εταιρίας επιτρέπει την γρήγορη και έγκαιρη ανάκληση προϊόντος καθώς και την ειδοποίηση των προμηθευτών - πελατών. Η εταιρία διενεργεί κάθε χρόνο εικονική ανάκληση (εικονική ανάκληση προϊόντος και παρακολούθηση -ανάκληση προϊόντων για συγκεκριμένη πρώτη ύλη). Η εταιρία αξιολογεί ετησίως από το έντυπο ικανοποίησης πελατών τις παρατηρήσεις των πελατών. Η στατιστική αξιολόγηση των εντύπων της ικανοποίησης πελατών αξιολογούνται στη ετήσια ανασκόπηση της εταιρείας.

2. Περιβαλλοντική ευθύνη: Η έκταση του εργοστασίου είναι κατάλληλου μεγέθους, θέσης, κατασκευής, και σχεδίου προκειμένου να διευκολύνει την συντήρηση, να αποτρέψει την μόλυνση και να επιτρέψει την παραγωγή ασφαλούς και νόμιμου προϊόντος. Επίσης το περιβάλλον της περιοχής δεν είναι σε θέση να ασκήσει δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια των τελικών προϊόντων και όπου υπάρξει, τέτοια η εταιρία θα λάβει τα μέτρα εκείνα που θα αποτρέψουν την μόλυνση. (Υπάρχει επιθεώρηση κάθε τέσσερις μήνες για το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας). Υπεύθυνος για τον έλεγχο του περιβάλλοντος χώρου είναι ο υπεύθυνος του Συστήματος, ενώ για τυχόν διορθωτικές επεμβάσεις στο περιβάλλοντα χώρο υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής του εργοστασίου.

3. Προσωπικό της εταιρίας: Η εταιρία διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να προμηθεύσει όλο το προσωπικό με την απαραίτητη ενδυμασία (μπλούζα, παντελόνι, παπούτσια, γάντια, σκουφιά) για να αποτρέψει την πιθανή επιμόλυνση των προϊόντων από το προσωπικό, ενώ πραγματοποιεί μία ή περισσότερες φορές ετησίως εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας τροφίμων-εγκαταστάσεων, ενώ υπενθυμίζει την ηθική ευθύνη του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. Υπάρχει ετήσιος έλεγχος ικανότητας όλου του προσωπικού( Ε.620.5). Υπεύθυνος για τον ρουχισμό είναι ο Διευθυντής του εργοστασίου, για την εκπαίδευση ο Υπεύθυνος για το HACCP ενώ για τον έλεγχο ικανότητας του προσωπικού, ο Διευθυντής του εργοστασίου.

4. Παραγωγή προϊόντων: H διαρρύθμιση των χώρων, η τοποθέτηση των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού είναι έτσι τοποθετημένα, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση διασταυρούμενης επιμόλυνσης και όπου υπάρχει περίπτωση τέτοιας να υπάρχει χρονικός διαχωρισμός, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Η παραγωγή των προϊόντων, εφαρμόζοντας πάντα την Εθνική, Ευρωπαική νομοθεσία γίνεται με χρησιμοποίηση πρώτων υλών αρίστης ποιότητας, από εγκεκριμένους προμηθευτές, ενώ ετησίως γίνεται έλεγχος των εγκεκριμένων προμηθευτών. Στο έντυπο Ε.540.1, καταγράφονται οι απαιτήσεις για το τμήμα παραγωγής. Στην ανασκόπηση γίνεται η αξιολόγηση των στόχων. Δύο φορές τον χρόνο διενεργούνται αναλύσεις (μικροβιολογικές-χημικές) σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας. (Ε.756.2). Ο υπεύθυνος του HACCP ελέγχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων ,ενώ την αξιολόγηση των στόχων που έχουν τεθεί ο Διευθυντής του εργοστασίου.

5. Διεύθυνση Πωλήσεων: Το τμήμα Πωλήσεων ελέγχει το σωστό και ακριβή τρόπο διάθεσης των προϊόντων προς τους πελάτες. Αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ πελατών και εταιρείας για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί, ενώ συγχρόνως μεταφέρει στην εταιρεία και της τυχόν υποδείξεις των πελατών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται συσκέψεις μεταξύ Διεύθυνσης Πωλήσεων-Πωλητών και Διοίκησης για θέματα που αφορούν τα προϊόντα (εμφάνιση-βάρος-ποιότητα), υποδείξεις πελατών. Τα θέματα αυτά μεταφέρονται προς επίλυση στην ομάδα ασφάλειας τροφίμων. Ο εμπορικός διευθυντής ελέγχει τους στόχους που έχουν τεθεί.

6. Διευθυνση Λογιστηρίου: Η διεύθυνση του λογιστηρίου είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες παρακολούθηση του οικονομικού κυκλώματος της εταιρίας. Η υπεύθυνη λογιστηρίου ελέγχει την σωστή λειτουργία του λογιστηρίου.

7. Ευθύνη της εταιρείας: Να προσφέρει πάντα στους πελάτες της προϊόντα ποιότητας με βάση την κείμενη νομοθεσία / κανονισμούς, τις τυχόν ειδικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή συμφωνηθεί μαζί τους και ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους, στον καθορισμένο χρόνο παράδοσης και σε ανταγωνιστική τιμή, αντιμετωπίζοντας πάντα έγκαιρα τυχόν παράπονα ή ενστάσεις τους βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών. Η εταιρεία φροντίζει για την ορθή σήμανση των προϊόντων και όλες οι συσκευασίες αναγράφουν ότι απαιτείται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων της.

8. Βιωσιμότητα: Προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα και να διατηρεί την ασφάλεια των προϊόντων της, με στόχο την παραγωγή καλύτερων προϊόντων με ελεγχόμενο κόστος.

9. Πολιτική αειφορίας: H εταιρία καταβάλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να ακολουθεί αειφόρο πολιτική. Έτσι: - Η δομή του κτηρίου είναι τέτοια ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί ‘’πράσινο΄΄(τοιχοποιία κατασκευασμένη έτσι, ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια, χρήση ηλιακών συλλεκτών, βιολογικός καθαρισμός, μηχανολογικός-ψυκτικός μηχανισμός τέτοιος, ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια)

- Φύτευση όλου του χώρου

- Υλικά κατασκευής (δάπεδα-τοίχοι) υψηλής αντανακλαστικότητας που περιορίζουν την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών κατά το θέρος.

- Ειδικά φωτιστικά για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Έχει οργανώσει την συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως:

- χαρτί

- μπαταρίες

- γυαλί

- πλαστικό.

Ο Διευθυντής του εργοστασίου είναι υπεύθυνος για την πολιτική αειφορίας που εφαρμόζει η εταιρεία.

10. Η πολιτική ποιότητας ανασκοπείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το έτος (συνήθως στην ανασκόπηση από την διοίκηση)

 

20-9-18

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ι. Λουλουδάκης

Σελίδα 1 από 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • TUV A
 • TUV B
 • TUV-Austria
 • Kocher